آزربايجان تاريخي-تاريخ آذربايجان

ملتى كه تاريخ خود را نداند محكوم به تكرار آن است

قوتتي ها

منابع:

1- پروفسور م.ذهتابي : تاريخ ديرين تركان ايران، ص 230 ، تبريز 1378.
2- ا. م دياكونوف : تاريخ ماد، ص 105-106 ، ترجمه‌ي كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي.
3- ا. م دياكونوف : تاريخ ماد، ص 105 ، ترجمه‌ي كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي.
4- ا. م دياكونوف : تاريخ ماد، ص108 ، ترجمه‌ي كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي.
5- پروفسور م.ذهتابي : تاريخ ديرين تركان ايران، ص 223 ، تبريز 1378.
6- پروفسور م.ذهتابي : تاريخ ديرين تركان ايران، ص 254 ، تبريز 1378.
7- ا. م دياكونوف : تاريخ ماد، ص 60-61 ، ترجمه‌ي كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي.
8- حاجي رضا صراف: ديوان صراف، ص 48.
9- ميرزا علي معجز : ديوان معجز، تبريز 1324 ص 209.
10- المنجد في اللغه ،تهران 1364، ص 746.
11- كتاب ده ده قورقود ، ص 151 تهران، 1358.
12- ا. م دياكونوف : تاريخ ماد، ص 118 ، ترجمه‌ي كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي.
13- پروفسور م.ذهتابي : تاريخ ديرين تركان ايران، ص 258، تبريز 1378.
14- ا. م دياكونوف : تاريخ ماد، ص 484 ، ترجمه‌ي كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي.
15- ا. م دياكونوف : تاريخ ماد، ص 189، ،ترجمه‌ي كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي.
16- ا. م. دياكونوف : تاريخ ماد، ص 192، ،ترجمه‌ي كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي.