آزربايجان تاريخي-تاريخ آذربايجان

ملتى كه تاريخ خود را نداند محكوم به تكرار آن است

لولوبي ها

منابع:

1- "ر. رئس نيا"،آذربايجان در سير تاريخ ايران، چاپ 1368 تبريز
2- "م ַ تقي سياهپوش"، پيدايش تمدن در آذربايجان, صفحه 305
3- شاپور رواساني، جامعه بزرگ شرق، ص 302
4- رقيه بهزادي، قوم هاي كهن در آسياي مركزي و ايران، ص 264
5- گيريشمن، ايران از آغاز تا اسلام، ص 38
6- تاريخ هرودت، ترجمه م . وحيد مازندراني، تهران 1343
7- پروفسور "ذهتابي"، تاريخ قديم تركان ايران، ص 222
8- "م . دياكونوف"، تاريخ ماد، ص 210
9- "م . دياكونوف"، تاريخ ماد، ص 110
10- ماد، هخامنشيان، اشكاني، ساساني-اكبر سرافراز، بهمن فيروزمند 1373 تهران، ص 15 / ( تاريخ ماد، ص 102)
11- پروفسور "م . ت . ذهتابي"،تاريخ قديم تركان ايران، ص 222
12- پروفسور "م . ت . ذهتابي"، تاريخ قديم تركان ايران، ص 224
13- "م . دياكونوف"، تاريخ ماد، ص 101