آزربايجان تاريخي-تاريخ آذربايجان

ملتى كه تاريخ خود را نداند محكوم به تكرار آن است

پانفارسيسم


يك پانفارس اعتذاف ميكند تنها مستندات م از هخامنشيان از نوشته هاي غربي ها به خصوص هرودت است
اما در جاي جاي نوشتار خود هرودت را به دستكاري تاريخ متهم ميكنند!!!!
در حالي كه به جز چند قطعه كتيبه ظاهرن به جا مانده از دوره هخامنشيان كه از كوروش در آن صحبت شده سند ديگري در اين باره موجود نيست گاهي حديث از كوروش مي آورند
"اگر پيامبر بودم/راهم ...."كوروش