آزربايجان تاريخي-تاريخ آذربايجان

ملتى كه تاريخ خود را نداند محكوم به تكرار آن است

"اولو بابكين دوغوم گونو قوتلو اولسون"